Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Коралия Стефанова Тодорова-Ненова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публику​ване: 20.10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Психиатрия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено „Предклинична и клинична фармакология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати:Д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-252/05.08.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинична и клинична фармакология", МУ– ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Вихра Крумова Миланова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия", МУ – София, Национален консултант по психиатрия на МЗРецензия
Външен членПроф. д-р Валентин Христов Акабалиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология",  МУ – ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ – ПлевенСтановище
Външен член Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, д.м.н. – професор по психиатрия, гр. ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ– ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. – УС „Вътрешни болести, неврология и психиатрия",  МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Мария Делчева Савова, д.м. – Катедра  „Предклинична и клинична фармакология", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология",  МУ – Пловдив 
Резюмета на научните трудове​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.11.2015 г. (петък) от 11.30 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна. ​ ​​