Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Корнелия Павлова Коцева

​ЗАЕМАНЕ НА ​АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публ​икуване: 11.03.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Кардиология"
Основно звено Медицински колеж-Варна
Първично структурно звено УС „Клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 88/13.11.2015 г.
Кандидати: д-р Корнелия Павлова Коцева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-8/13.01.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. - Директор на Медицински колеж - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Нина Николова Гочева, д.м. – Началник Клиника по кардиология и интензивна терапия, МБАЛ „НКБ" ЕАД - гр. СофияРецензия
Вътрешен член

Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м. – Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ" ЕАД -

гр. София

Рецензия
Външен член

Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – Клиника по вътрешни болести, ПОКБ „Св. Анна" –

гр. Варна

Становище
Вътрешен член Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м. - Ръководител Катедра "Пропедевтика на ътрешните болести" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. – Катедра „Вътрешни болести", УС „Кардиология и ревматология" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. - Клиника по кардиология при МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна 
Външен членДоц. д-р Добромир Тенев Гочев, д.м. – Началник Клиника по кардиология при ВМА – София 
Резюмета на научните трудове​ ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се про​веде на 11.04.2016 г. (понеделник) в Заседателна зала на МУ- Варна. ​ ​