Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Красимир Борисов Гигов

ЗАЕМАНЕ НА​ АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.02.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Медицина на бедствените ситуации"
Факултет: Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология", УС „Медицина на бедствените ситуации"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 88/ 13.11.2015 г.
Кандидат: доц. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-367/ 23.12.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Катедра „Обща и оперативна хирургия", Ректор на МУ-ВарнаРецензия
Външен член Чл.-кор. проф. д-р Николай Кирилов Петров, д.м.н. – Началник Катедра „Анестезиология и интензивно лечение", Началник ВМА – СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Камен Петров Канев, д.м.н. – Началник Клиника "Спешна токсикология" към ВМА – София Рецензия
Външен член Проф. д-р Златица Георгиева Петрова, д.м. – Директор изпълнителна агенция „Медицински одит", Катедра „Здравна политика и мениджмънт", МУ-София Становище
Външен член  Проф. д-р Гено Киров Киров, д.м.н. – „IV МБАЛ София" – ЕАДСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. - Ръководител Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина" при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м. - Катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология", Ръководител УС „Медицина на бедствените ситуации" Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – Началник Пълна клиника по хирургия МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ – Варна 
Външен член Проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, д.м.н. - Началник Клиника "Ендоскопска хирургия", ВМА-София 
Резюмета н​​​а научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.03.2016 г. (сряда) в Заседателна зала
 (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​