Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Красимира Светославова Лалева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДО​КТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.07.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на общественото здраве"
Факултет   Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:ас. Красимира Светославова Лалева
Тема на дисертационния труд: „Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи"  
Научен ръководител: Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-170/ 17.05.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ – ВарнаРецензия
Външен член Доц. Ванина Кръстева Михайлова Алакиди, д.м. - Катедра „Превантивна медицина", ФОЗ при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Мария Атанасова Семерджиева, д.м. - Катедра „Управление на здравните грижи", ФОЗ при МУ-ПловдивСтановище
Външен член Доц. Тодор Стайков Стоев, д.м. - Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина", ФОЗ при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Лора Христова Георгиева, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", ФОЗ при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването",  Заместник-ректор УД при МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова, д.м.н. - Катедра „Социална медицина", ФОЗ при МУ-София 
Автореферат ​​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.07.2016 г. /вторник/ от 10:00 ч.
в зала 302 на РЗИ – гр. Варна. ​ ​