Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н.

                                                            ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.10.2015 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Фармакология"
Факултет: Медицина
Първично структурно звено Катедра „Предклинична и клинична фармакология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат: Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-254/05.08.2015г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Мария Делчева Савова, д.м. – Катедра „Предклинична и клинична фармакология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Радомир Георгиев Радомиров, д.м.н. – Институт по невробиология, БАНРецензия
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н. – Катедра „Фармакология и токсикология", МФ, МУ – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Надка Иванова Бояджиева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Фармакология и токсикология", МФ, МУ – СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, д.м.н. – Институт по невробиология, БАНСтановище
Външен членПроф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м. – Ръководител Катедра „Фармакология и клинична фармакология", МУ – ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м. – Катедра „Експериментална и клинична фарамакология, дерматология и венерология", Сектор „Експериментална и клинична фарамакология", МУ-ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Мария Ганева Ганева, д.м. – Катедра „Физиология, патофизиология и фармакология", Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.11.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Докторантско училище (III етаж) на МУ- Варна ​ ​