Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.8. Икономика
Научна специалност: „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност (в здравеопазването)"
Факултет Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"  

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: гл. ас. Любомира Драгомирова Коева-Димитрова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-241/ 29.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д.ик.н. Стефка Михайлова Коева – Ръководител Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ –ВарнаСтановище
Външен член Проф. д.ик.н. Гено Димитров Генов - Икономически университет – ВарнаРецензия
Вътрешен член Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Декан ФОЗ при МУ -ВарнаРецензия
Външен член Доц. Светлозар Димитров Стефанов, д.и. - Катедра „Счетоводство", Факултет „Счетоводство и контрол", Икономически университет – Варна Становище
Външен член  Доц. Христина Вилхелм Благойчева, д.и. - Катедра „Финанси", Факултет „Счетоводство и контрол", Икономически университет – ВарнаСтановище
Външен член Доц. Николай Пенев Иванов, д.и. - Катедра „Икономика", Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара ЗагораСтановище
Вътрешен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Зам-ректор МАК на МУ –Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ –Варна  
Външен член Проф. Атанас Блажев Атанасов, д.и. - Катедра „Счетоводна отченост", Стопанска академия „Д.А. Ценов" – Свищов  
Резюмета на научните трудове
                                                          Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2016 г.
                                                          (понеделник) от 15.00 часа в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​