Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. Мария Атанасова Раданова, д.б.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕ​НТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.04.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Молекулярна биология"
Факултет Фармация
Първично структурно звено „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 4/ 15.01.2016 г.
Кандидати: Гл. ас. Мария Атанасова Раданова, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-73/ 15.03.2016 г. Изготвя
Председател Проф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Акад. проф. д.б.н. Иван Георгиев Иванов – Институт по молекулярна биология при БАН, гр. София Рецензия
Външен член Проф. д.б.н. Румяна Силвиева Миронова - Институт по молекулярна биология при БАН, гр. София Рецензия
Външен член Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция „Биохимия" при Тракийски университет,
гр. Стара Загора   
Становище
Външен член

 Доц. Тренка Аргирова Гетова, д.б. – Катедра „Биохимия" при СУ „Св. Климент Охридски",

гр. София

Становище
Външен член Доц. Петя Павлова Иванова – Институт по океанология „Фритьоф Нансен" при БАН, гр. София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Методиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки" при МУ-ВарнaСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Ръководител Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Ивелин Йорданов Панчев – Катедра „Биохимия" при СУ „Св. Климент Охридски", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​​ ​
Заседанието на Научното жур​​и ще се проведе на 30.05.2016 г. (понеделник) от 11.00 часа в Заседателна зала на Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Факултет „Фармация" на МУ-Варна. ​ ​

 ​