Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мария Величкова Юнакова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Акушерство и гинекология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:д-р Мария Величкова Юнакова
Тема на дисертационния труд:Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация – диагноза, прогностични фактори, управление"
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м.

 Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-118/ 13.04.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – Университетска АГ болница „Майчин дом" – гр. София, Началник Клиника „Бременност с повишен риск"Рецензия
Външен член Доц. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – САГБАЛ „Доц. Щерев", гр. София, Завеждащ клиника  Становище
Вътрешен член Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м. –  Катедра „Акушерство и гинекология" при МУ-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Станимир Добрев Кюркчиев, д.м.н. – Председател на Институт по репродуктивно здраве, консултант по репродуктивна имунология в САГБАЛ «Доц. Щерев» - гр. София Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра "Обща и оперативна хирургия" при МУ - Варна 
Външен член Проф. д-р д-р Тодор Атанасов Чернев, д.м.н. – Началник клиника „Фетална морфология" – САГБАЛ „Майчин дом" гр. София  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.06.2016 г. /сряда/ от 12.00 ч. във III-та
аудитория /ет. 4/ на Медицински университет - Варна.  ​ ​