Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Мария Димитрова Рохова-Йорданова, д.и.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7. Администрация
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Факултет Обществено здравеопазване
Първично структурно звено Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"  

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: гл. ас. Мария Димитрова Рохова-Йорданова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-242/ 29.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д.ик.н. Стефка Михайлова Коева – Ръководител Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ –ВарнаРецензия
Външен член Доц. Александър Иванов Вълков, д.и. - Катедра „Публична администрация", Факултет „Управление и администрация", Университет за национално и световно стопанство – София Рецензия
Външен член Проф. Нонка Георгиева Матева, д.м. - Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение", Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив Становище
Външен член Проф. Цвета Йорданова Зафирова, д.и. - Катедра „Управление и администрация", Факултет „Управление", Икономически университет – ВарнаСтановище
Външен член  Доц. Десислава Бориславова Серафимова, д.и. - Катедра „Управление и администрация", Факултет „Управление", Икономически университет – Варна Становище
Вътрешен член Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Декан ФОЗ на МУ –Варна Становище
Вътрешен член Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Зам-ректор МАК на МУ –Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Антония Славчева Димова-Йорданова, д.м. - Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", МУ –Варна  
Външен член Доц. д-р Жана Христова Големанова, д.м. – НЦОЗА  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2016 г.
(понеделник) от 13.00 часа в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​