Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Мариана Николова Димитрова

​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 05.10.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Мариана Николова Димитрова
Тема на дисертационния труд: „Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа"
Научен ръководител: Проф. Соня Тончева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-311/ 08.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ - ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател  на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. - Изпълнителен Директор Антидопингов център, гр.  ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", МУ Варна 
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. - Катедра „Сестрински терапевтични грижи", Факултет „Здравни грижи", МУ-Плевен 
Авторе​ферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.10.2016 г. /сряда/ от 17:00 ч.
в зала 106 на Медицински колеж - Варна.   ​ ​