Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева


                                                                       ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                                           Дата на публикуване: 14.03.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести"
Кандидат:д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева
Тема на дисертационния труд:„Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест"
Научен ръководител:  Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № 109-53/ 26.02.2016Изготвя
Председател Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м. – Ръководител УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация"  при МУ –  Варна Становище
Външен член Проф. д-р Елена Милкова Илиева, д.м.н. - Началкник Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина" при УМБАЛ „Свети Георги" и Ръководител секция по Физикална и рехабилитационна медицина при МУ – ПловдивРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян д.м.н. – Ръководител Катедра „Нервни болести и невронауки" при МУ -Варна    Рецензия
Външен член Доц. д-р Марин Димитров Маринкев, д.м. - доцет по физикална и рехабилитационна медицина –  гр. София Становище
Външен член Доц. Антоанета Стефанова Грозева, д.м. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров "– гр. Бургас Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тодор Илиев Тодоров д.м. - Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести"
Външен член Доц. д-р Пламен Минчев Минчев, д.м. - Началник Център „Спешна травма" при ВМА –Варна 
Автореферат ​ ​
                       Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.03.2016 г. от 14.00 ч. в 30-та аудитория на
МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна. ​ ​