Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Максим Иванов Симов, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 12.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Структурно звено Медицински колеж- Варна
Първично звено УС „Зъботехник"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: Максим Иванов Симов, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-304/ 02.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан  Иванов Сиромашки, д.м. - МУ – ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м.н. – Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. – Изпълнителен директор на Антидопингов контрол – гр. София Становище
Вътрешен член Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", Зам.-декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. инж. Цанка Димитрова Дикова, доктор - Зам.-декан УД, ФДМ при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Зравни грижи" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина" при МУ - Варна 
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – Катедра ,,Здравни грижи" при Русенски университет  „Ангел Кънчев" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                              Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.10.2016 г.
                                                     (сряда) от 10.00 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​