Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Фонд Наука

nauka.png 

Фонд „Наука“ стимулира развитието на научноизследователската дейност в Медицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на академичния състав с акцент върху докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на:

  • научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, практическа клинична насоченост, актуалност и транслационен потенциал;
  • инфраструктурни проекти за провеждането на конкурентоспособни научни изследвания с практическо приложение.

Конкурсът за подбор на проекти, свързани с научноизследователска дейност за финансиране от фонд „Наука“ се открива със заповед на Ректора и се обявява на интернет страницата на МУ-Варна.

Проектите, които могат да кандидатстват, следва да са в областите, в които се извършва обучение на студенти и докторанти.

Видовете проекти, които се финансират от фонда, са:

  • Малък проект – с общ бюджет до 12 000 лв. Тези проекти са предназначени за зачислени докторанти във връзка с реализация на научното изследване, включено в дисертационния им труд.
  • Голям проект – с общ бюджет до 80 000 лв. Тези проекти са предназначени за извършване на научни изследвания и/ или създаване на инфраструктура за тях.

Всички проекти трябва да следват институционалния интерес и да са в рамките на научните приоритети на МУ-Варна.

Задължително изискване към ръководителя на научноизследователския екип е да е преподавател в МУ – Варна с образователна и научна степен „Доктор“ и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

Условията за кандидатстване се определят в Насоките за кандидатстване в конкретната конкурсна сесия.

За допълнителна информация относно документите и процедурата при кандидатстване: 
тел. 052 677 099, e-mail: fond.nauka.mu.varna@gmail.com

Отдел „Наука“, МУ , сграда Ректорат, ет. 3, ст. 321​

Документи

Научноизследователски проекти