Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Меглена Валдемарова Ангелова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Анатомия, хистология и цитология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Анатомия, хистология и ембриология"
Кандидат:д-р Меглена Валдемарова Ангелова
Тема на дисертационния труд:„Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек"
Научен ръководител: Доц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-226/15.07.2015 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Ваня Горанова Стефовска, д.м. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. – Катедра „Анатомия и хистология" при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, д.м. – Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Ивета Антонова Коева, д.м. -  Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-ПловдивСтановище
Външен член Доц. д-р Лазар Желев Славов, д.м. – Катедра „Анатомия и хистология" при МУ-СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Таня Тодорова Китова, д.м. - Катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.09.2015 г. от 15.00 ч.  
в III-та аудитория на МУ - Варна ​ ​