Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Михаела Атанасова Варнева

​​​

ЗАЕМАНЕ НА АД "Д​ОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на ​​публикуване: 24.08.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: „Управление на общественото здраве"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: „Икономика и управление на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ. бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат: Михаела Атанасова Варнева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-184/27.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м.н. - Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. Гергана Георгиева Петрова, д.м. - Зам.-декан "Качество и акредитация" при МУ-Пловдив  Становище
Вътрешен член  Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-Ректор УД при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. - Ръководител Катедра "Протетична дентална медицина и    ортодонтия" при МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Ръководител Катедра "Здравни грижи" при МУ – Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - Катедра "Здравни грижи" при МУ - Варна 
Външен член Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. - Изпълнителен директор на Антидопингов център,
гр. София
 
Резюмета на ​научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.09.2015 г. (четвъртък) от 10:30 ч.
в Заседателна зала (II етаж) на МУ​- Варна. ​ ​