Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Мила Георгиева Димитрова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.06.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Факултет:„Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено:„Икономика и управление на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ. бр. 23/27.03.2015 г.
Кандидат: Гл. ас. Мила Георгиева Димитрова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-158/27.05.2015 г.Изготвя
Председател Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. - Зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д.ик.н. Тодор Ненов Тодоров - Икономически университет-Варна, Катедра „Индустриален бизнес"Рецензия
Външен член Проф. д.ик.н. Ангел Блажев Мирчев - Технически университет-Варна, Катедра „Икономика и мениджмънт"Становище
Външен член Доц. Александър Иванов Вълков, д.и. - Университет за национално и световно стопанство – София, Ръководител Катедра „Публична администрация"Становище
Външен член  Доц. Светлана Костова Лесидренска, д.и. - Технически университет-Варна, Ръководител Катедра „Икономика и мениджмънт"Становище
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-Ректор УД при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - Декан на Факултет "Обществено здравеопазване", Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ – Варна       Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д.ик.н. Стефка Михайлова Коева - Ръководител Катедра „Икономика и управление на здравеопазването" при МУ – Варна 
Външен член Доц. Ирена Емилова Любенова, д.и. - Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов, Катедра „Мениджмънт" 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.07.2015 г. (петък) от 13.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна.