Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Севда Симеонова Милева-Михайлова ​                                                            ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.09.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност: "Инфекциозни болести"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"
Кандидат: д-р Севда Симеонова Милева-Михайлова
Тема на дисертационния труд:„Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Маргарита Господинова-Близнакова, д.м.

Доц. Бистра Калчева, д.ф.

Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-228/17.07.2015 г. Изготвя
Председател Доц. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова, д.м. - Ръководител Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Майда Михайлова Тихолова-Митова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Инфекциозни болести" при МУ-СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, д.м.н. - Началник на инфекциозна клиника в УМБАЛ „Св. Георги", Катедра „Инфекциозни болести" при МУ – ПловдивРецензия
Външен член​ Доц. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. – Ръководител Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа Медицина", МУ – ПлевенСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. - Катедра „Педиатрия и медицинска генетика" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Румен Петров Константинов, д.м. - Катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология", УС по епидемиология при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Галя Иванова Ганчева, д.м. - Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина" при МУ – Плевен 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.10.2015 г. (сряда) от 11.00 ч.  в Докторантско училище 
(III-ти етаж) на МУ-Варна. ​ ​