Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Минко Милчев Милев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 14.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Факултет  Обществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас.  Минко Милчев Милев
Тема на дисертационния труд: „Интегрирани комуникации в работата на  зъботехническата лаборатория"    
Научни ръководители: 

 Проф. Тодорка Костадинова, д.и.

 Доц. Силвия Борисова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-309/ 08.08.2016 г.Изготвя
Председател Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – Катедра „Икономика и управление на здравеопазването", Заместник-ректор МАК, МУ-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м.н.  – Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. - Ръководител Катедра „Здравна политика и мениджмънт", ФОЗ, МУ-София Рецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. - Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора Становище
Вътрешен член Доц. Михаела Атанасова Варнева, д.м. - Катедра „Клинични медицински науки", УС „Вътрешни болести и неврология",  МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен към МУ – Варна 
Външен член Доц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. - Катедра „Сестрински терапевтични грижи", Факултет „Здравни грижи", МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2016 г. /сряда/ от 13:30 ч.
в зала 106 на Медицински колеж - Варна.