Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Маг. фарм. Мирослав Цонков Ефтимов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.05.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Предклинична и клинична фармакология"
Кандидат:маг. фарм. Мирослав Цонков Ефтимов
Тема на дисертационния труд:„Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески модели при плъхове"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Стефка Кузманова, д.м.н.

Доц. д-р Роман Ташев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-68/16.03.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. – Ръководител на Катедра по предклинична и клинична фармакология, Факултет по медицина, МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. Рени Емил Калфин, доктор – Директор на Институт по невробиология, БАНРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м. – Катедра по предклинична и клинична фармакология, Факултет по медицина, МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Анна Белчева Беронова, д.м.н. – професор по фармакологияСтановище
Външен членДоц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, доктор – Катедра по експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология, Сектор „Експериментална и клинична фармакология", МФ, МУ – ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии", МУ – Варна 
Външен членПроф. д-р Стиляна Петкова Белчева, д.м. – Факултет „Начална и предучилищна педагогика", СУ „Св. Климент Охридски" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.06.2015 г. (вторник) от 14.00 ч.  в III-та аудитория на МУ-Варна ​ ​