Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова
                                                                                               Дата на публикуване: 18.07.2013 г.
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика   
Професионално направление:4.2. Химически науки    
Научна специалност:Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 
ФакултетФармация   
Първично структурно звеноКатедра по химия    
Брой места:1   
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 36/16.04.2013 г.  
Кандидати:Доц. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова   
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-77/06.06.2013 г. Изготвя
Председател1. Доц. Румяна Черкезова, д.х. – Ръководител Катедра „Медико-биологични науки”, ФДМ към МУ – Варна  Становище
Външен член2.  Проф. д.х.н. Веселина Гаджева – МФ на Тракийски университет, гр. Стара Загора Рецензия
Външен член3. Проф. Фани Рибарова, д.б. – Факултет „Обществено здраве” при МУ - София Рецензия
Външен член4. Проф. д.т.н. Красимир Иванов – Аграрен университет, гр.Пловдив Рецензия
Външен член5. Проф. Ангел Ангелов, д.б. – Технологичен факултет към Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив Становище
Външен член6. Доц. Мария Ангелова, д.х. – Ръководител сектор „Химия” при МУ –Плевен Становище
Външен член7.  Доц. Иглика Узунова, д.х. – ИУ - Варна Становище
Резервни членове:     
Външен резервен член:1.  Проф. д.б.н. Иван  Доброволов – Факултет по екология към ТУ- Варна 
Вътрешен резервен член:2.  Доц. Любомир Македонски, д.х. – Катедра „Химия” при МУ - Варна 
     Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  02.08.2013 г. от 13.00 часа в Заседателна зала, сграда "Ректорат" на МУ - Варна