Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Иван Щерев Донев, д.м.

 

                                                       ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"​

   Дата на публикуване: 21.03.2015 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Онкология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звено„Пропедевтика на вътрешните болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Кандидат:Д-р Иван Щерев Донев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-3/05.01.2015 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Галина Петрова Куртева, д.м. – Ръководител Клиника по химиотерапия СВАЛО, гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – Ръководител Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член​​Доц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. – Ръководител Клиника по химиотерапия и онкология при ВМА, гр. СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Драга Иванова Тончева, д.м., д.б.н. – Ръководител Катедра „Медицинска генетика", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ-Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м. - Ръководител Катедра „Патологоанатомия", МУ-Плевен 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.04.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна.