Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Николай Ангелов Пеев

                                                                    ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​

   Дата на публикуване: 06.10.2014 г.​​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Неврохирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Неврохирургия и УНГ болести", УС „Неврохирургия"
Кандидат:д-р Николай Ангелов Пеев
Тема на дисертационния труд:„Прогностични фактори при хирургичното лечение на мозъчните метастази"
Научен ръководител:   Доц. д-р Светослав Калевски, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-83/20.05.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Светослав Калевски, д.м. – Ръководител УС „Неврохирургия", МУ –Становище
Външен член 1. Проф. д-р Петър Вълканов, д.м. – Началник неврохирургична клиника, УМБАЛ Стара Загора Рецензия
Външен член 2. Доц. д-р Тихомир Ефтимов, д.м. – Началник Клиника по неврохирургия, ВМА – София  Рецензия
Външен член 3. Доц. д-р Борислав Китов, д.м. – Ръководител Катедра „Неврохирургия", МУ – ПловдивСтановище
Външен член 4. Доц. д-р Васил Каракостов, д.м. – Началник Отделение по спинална хирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски" – СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Ара Капрелян, д.м. – Ръководител Катедра „Нервни болести", МУ – Варна 
Външен членоц. д-р Христо Желязков, д.м. – Началник Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Георги" – Пловдив 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.10.2014 г. от 13.00 ч. в III-та аудитория, сграда „Ректорат" на МУ – Варна.