Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.

                                                                                         ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.12.2014 г. ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Основно звеноМедицински колеж
Първично структурно звеноУС „Рехабилитатор и медицински козметик"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Кандидати:д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-156/06.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н., Директор на Медицински Колеж – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Елена Милкова Илиева, д.м., УМБАЛ „Свети Георги", Началник Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина", гр. ПловдивРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м., Катедра "Ортопедия и травматология", МУ-ВарнаРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Явор Петков Енчев, д.м., УС „Хирургически болести", Катедра „Клинични медицински науки", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Стоян Илиев Кемеров, д.м., УБ „Лозенец",  Началник отделение „Долекуване, продължително лечение и рехабилитация", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Пламен Минчев Минчев, д.м., ВМА-Варна, Началник Център „Спешна травма"Становище
Вътрешен членПроф. д-р Надежда Савова Делева, д.м., Катедра „Нервни болести", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" 
Външен членДоц. д-р Марин Димитров Маринкев, д.м., специалист по физикална и рехабилитационна медицина, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.01.2015 г. от 13.00 часа

в Заседателна зала (II етаж) на МУ-Варна.

​ ​​​