Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Деяна Георгиева Ванкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.03.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Биохимия"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат:Деяна Георгиева Ванкова
Тема на дисертационния труд:„Проучване ролята на генетични фактори и начина на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация"
Научен ръководител: 

Проф. д.б.н. Диана Иванова

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-250/18.12.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д.б.н. Иван Стоянов Доброволов – Институт по океанология при БАНРецензия
Външен членДоц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Катедрата по биохимия при МУ – ВарнаРецензия
Външен членДоц. Петя Павлова Иванова, д.б. – секция „Биология и екология", Институт по океанология при БАНСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедрата „Фармацевтични технологии" при МУ–Варна 
Външен членДоц. Тренка Аргирова Гетова, д.б. – Катедра „Биохимия", БФ на СУ „Св. Климент Охридски" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.03.2015 г. (вторник) от 14.00 часа в III-та аудитория на МУ – Варна. ​ ​