Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Деян Анакиевски

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТО​Р" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.05.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Урология"
Факултет  Медицина 
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Кандидат:Д-р Деян Анакиевски
Тема на дисертационния труд:„Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином"
Научен ръководител: 
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-75/16.03.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Александър Иванов Хинев, д.м. – Ръководител УС „Урология" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Чавдар Крумов Славов, д.м.н. – УМБАЛ „Александровска", гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Иван Янков Дечев, д.м.н. – УМБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р Светослав Димитров Николов, д.м. – ВМА, гр. СофияСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтологияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м. – Катедра "Хирургически болести", УС „Урология" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Страти Стоянов Стратев, д.м. – УМБАЛ "Георги Странски", гр. Плевен 
​Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.05.2015 г. (петък) ​​ в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна ​ ​