Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Милка Аспарухова Нашар, д.б.

                                                                     ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.10.2015 г.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Биохимия"
Факултет Фармация
Първично структурно звено „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидати: гл. ас. Милка Аспарухова Нашар, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-259/12.08.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция „Биохимия" при Медицински факултет на Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. Тренка Аргирова Гетова, д.б. – Катедра „Биохимия", БФ на СУ „Св. Климент Охридски"Рецензия
Външен членПроф. д-р Ирен Петкова Белчева, д.м.н. – Институт по невробиология при БАНСтановище
Външен член Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Катедрата „Биохимия" при МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ–ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутрегонимика" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член​Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – Ръководител Катедра „Физиология и патофизиология" при МУ – Варна 
Външен членПроф. Светла Димитрова Петрова-Чанкова, д.б. – Катедра „Биохимия", БФ на СУ „Св. Климент Охридски" 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.11.2015 г. (четвъртък) от 9.30 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​