Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Наталия Василевна Ушева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.11.2013 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра по социална медицина и организация на здравеопазването
Кандидат:д-р Наталия Василевна Ушева
Тема на дисертационния труд:"Успешно кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, проблеми и начини за разрешаването им"
Научни ръководители: Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-290/24.10.2013 г. Изготвя
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – Ръководител катедра „Здравни грижи", МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м. – Факултет по обществено здраве, МУ - СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. - Факултет „Обществено здраве", МУ - ПлевенРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. Научен секретар на МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Доцент по социална медицинаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Катедра „Здравни грижи", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Силвия Александрова - Янкуловска, д.м. – Декан на факултет „Обществено здраве", МУ - Плевен 
 Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на  06.12.2013 г. от 11:30 часа

в   III-та аудитория, сграда Ректорат на МУ - Варна

​ ​