Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Неше Ферахова Назифова-Тасинова

ПРИСЪЖДАНЕ​ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.​10.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Биохимия"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат:ас. Неше Ферахова Назифова-Тасинова
Тема на дисертационния труд:„Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене"
Научен ръководител:  Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-239/29.07.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Ръководител Катедрата „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Декан на Факултет „Фармация" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – Ръководител секция „Биохимия" при Медицински факултет на Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен член Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – дългогодишен преподавател в Катедрата „Биохимия" при МУ – ВарнаРецензия
Външен член Доц. Петя Павлова Иванова, д.б. – секция „Биология и екология", Институт по океанология при БАНСтановище
Вътрешен член Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б. – Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутрегонимика" при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедра „Фармацевтични технологии" при МУ–Варна 
Външен член Проф. д.б.н. Ана Иванова Манева – Катедра „Химия и биохимия", Медицински университет – Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.10.2015 г. (понеделник) от 16.00 ч. в III-та аудитория на МУ-Варна ​ ​​