Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Николай Владимиров Цонев

​ПРИСЪЖДАНЕ ОН​​С "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 21.11.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Онкология"  
Факултет  Медицина  
Първично структурно звеноКатедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат:д-р Николай Владимиров Цонев
Тема на дисертационния труд: „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона"     
Научен ръководител:  Доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-356/ 18.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ - Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Константа Велинова Тимчева, д.м. – Завеждащ Клиника по медицинска онкология към МБАЛ „Надежда", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. – Началник отделение по медицинска онкология към Катедра по хематология, медицинска онкология, радиационна защита, редиобиология и нуклеарна медицина при ВМА, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Галина Петрова Куртева, д.м. – Началник Клиника по медицинска онкология към СБАЛО-ЕАД, гр. СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести", Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 
Външен членПроф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, д.м. – Началник Клиника „Онкология и Хематология", Заместник-директор „Диагностично-лечебна дейност", УМБАЛ „Свети Георги", гр. Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.12.2016 г. (вторник)
от 10.00 ч. в аудитория „A" на УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна
​ ​