Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​
Дата на публикуване: 12.06.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина 
Научна специалност:„Сърдечно-съдова хирургия"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Публикуван в ДВ

брой/дата:
ДВ бр. 16/25.02.2014 г.
Кандидати:

 
д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-65/ 16.04.2014 г.Изготвя
Председател1. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести при МУ – ВарнаСтановище
Външен член2. Чл.-кор. проф. д-р Йовчо Боянов Топалов, д.м.н. – гр. СофияРецензия
Външен член3. Проф. д-р Данаил Борисов Петров, д.м.н. – МУ-София, Началник Клиника по гръдна хирургия - СБАЛББ „Св. София" – гр. СофияРецензия
Външен член4. Акад. проф. д-р Дамян Николов Дамянов, д.м.н. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" – гр. СофияСтановище
Вътрешен член 5. Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра "Oбща и оперативна хирургия"Становище
Вътрешен член6. Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. – Декан Факултет „Медицина", МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен член7. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. – Ръководител Катедра „Анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член1. Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. - Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ – Варна 
Външен член2. Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – Изпълнителен директор на СБАЛ по Кардиология, гр. Варна 
Резюмета на научните трудове   
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.06.2014 г. от 13.00 часа в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна ​​ ​
​