Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.12.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Психиатрия (Съдебна психиатрия)"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Апробиране на скринингова система за депресивни и тревожни разстройства"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-347/06.10.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ– ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Надежда Петрова Маджирова, д.м.н. – доцент към МУ-ПловдивРецензия
Външен членДоц. Павлина Петкова Дамянова, д.м. – Катедра „Психология" към ВСУ „Черноризец Храбър"Рецензия

Външен членДоц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ– ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Георги Иванов Койчев, д.м. – Александровска болница – СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория" към МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 
Външен членДоц. д-р Христо Русков Хинков, д.м. – Директор на Националния център за обществено здраве и анализи – София 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.12.2016 г. /четвъртък/,

от 11.00 ч. в Рапортна зала, ет. 4 на Психиатрична клиника към МБАЛ „Св. Марина", ЕАД- Варна.