Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Пламен Цветанов Арнаудов


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.08.2015г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Хирургически болести"
Кандидат:д-р Пламен Цветанов Арнаудов
Тема на дисертационния труд:„Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение"
Научни ръководители: Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-162/27.05.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Акад. проф. Дамян Николов Дамянов, д.м.н. - УМБАЛ „Царица Йоанна" ИСУЛ, гр. СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Бойко Георгиев Коруков, д.м. - УМБАЛ „Царица Йоанна" ИСУЛ, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. – Отделение по хирургия при МБАЛ „Доверие", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. – Началник Първа клиника по хирургия, Катедра „Обща и оперативна хирургия" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м. – УС „Хирургически болести", Катедра „Клинични и медицински науки" към Факултет „Дентална медицина" при МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, д.м.- УМБАЛ „Александровска", гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.09.2015 г. (петък) в аудитория "Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна