Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Полезни връзки

МОМН - раздел „Наука"

http://www.minedu.government.bg/

Библиотека на МУ-Варна

http://mu-varna.bg/

Научни ресурси

http://resursi.blogspot.com/

СУ „Климент Охридски"

http://libsu.uni-sofia.bg/

Онлайн система за публикуване в ScienceDirect

http://www.dnevnik.bg/

Българско патентно ведомство

http://www.bpo.bg/

Фонд "Научни изследвания"

http://www.bulfund.com/

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

http://mail.nacid.bg/