Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Проект Докторанти

През 2012 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна спечели проект: "Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" по ОП „Развитие на човешките ресурси", Схема BG051PO001-3.3.06 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени". Проектът е на стойност 654 041 лева и се реализира в продължение на 2 години – от 2012 до 2014г.

Целта на проекта е да се подпомогне "Училището за докторанти" в МУ-Варна в структурно, технологично и организационно отношение, като проведе обучение на младите хора, завършили висше образование в областта на медицината и здравеопазването и биотехнологиите.

Подпомагането на докторантското училище ще позволи и да се установи и затвърди връзката „наука – бизнес", осигуряването на по-модерно и по-достъпно образование, подпомагане мобилността на научните кадри и млади изследователи. Всичко това не само ще повиши ефективността на работа на МУ-Варна като обучителна институция, но ще доведе до спиране на изоставането на научноизследователския сектор в България спрямо другите страни членки на ЕС.

В рамките на проекта ще бъдат подпомогнати финансово 50 докторанти и техните научни ръководители в МУ-Варна  в процеса на придобиване на научна степен "доктор":

  • в областта на медицината по: Ендокринология, Биохимия, Биоорганична химия,  Гастроентерология, Дерматология и венерология, Физиотерапия, Педиатрия, Психиатрия, Офталмология, Обща медицина, Неврохирургия, Медицинска радиология и рентгенология, Обща хирургия, Ортопедия, Генетика, Терапевтична, Физиология на животните и човека, Медицинска психология.
  •  в областта на денталната медицина по: хирургична и ортопедична стоматология
  • в областта на организацията и управлението в сферата на здравеопазването 
  • в областта на социалната медицина.

По време на  изпълнение на проекта, докторантите от целевата група ще бъдат подпомогнати със стипендии, ще им бъдат поети разходите за обучение, командировки, публикуването на техните автореферати и др. Освен стимулиране на докторантите и техните научни ръководители, по проекта се предвижда:

 Обучението ще бъде под формата на семинари в 5 основни модула: 

  • „Процес на подготовка, разработване и защита на дисертационен труд"
  • „Европейски и национални практики за насърчаване на равнопоставеността, социалното включване и сближаване, равно третиране в образованието",
  • «Европейски практики  за защита и признаване на докторски дисертации»,
  • «Възможности и програми за мобилност и развитие на докторанти, постдокторанти,  специализанти и млади учени»,
  • «Съвременна техника и технологии в медицината за наблюдение, анализ и обработка на данни при  диагностика, лечение и рехабилитация.

Очаква се проектът да доведе до постигнето на напредък в изпълнението и окончателно завършване на индивидуалните учебни и научно-изследователски планове на докторантите, като до защита на дисертационен труд по проекта се очаква да стигнат минимум 25 докторанта ​