Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.

Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.

НС "Доктор на науките"

Факултет „Медицина"

Дата: 20.06.2013 г. 09.00 часа

Област на висшето образоване: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: „Акушерство и гинекология"

Първично звено: Катедра по акушерство и гинекология

Тема на дисертационния труд: „Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка – място, значение и съвременни аспекти"

Научно жури:

Председател:

проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. –  Ръководител Катедра по акушерство и гинекология

Членове:

Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н. – МУ – Плевен, Университетски онкологичен център, Началник „Онкогинекологична клиника"

Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. – Ректор на МУ – Плевен

Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра по обща и оперативна хирургия

Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургични болести

Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м. – МУ – Плевен, Катедра по акушерски грижи

Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м. – МУ – Пловдив, Медицински факултет, Катедра по акушерство и гинекология

Рецензенти:

Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.

Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н.

Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м.

Резервен външен член:

Доц. д-р Стоян Йотов Танчев, д.м. – МУ – Плевен, Ръководител Катедра по акушерство и гинекология

Резервен вътрешен член:

Доц. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия

Дата на защита: 04.07.2013 г. /четвъртък/ от 12.00 ч. в III-та Аудитория в сградата на Ректората на МУ – Варна

Материали:

Автореферат

Рецензия - 1

Рецензия - 2

Рецензия - 3

Становище - 1

Становище - 2

Становище - 3

Становище - 4