Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.


   Дата на публикуване: 24.06.2013 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт   
Професионално направление:7.1. Медицина     
Научна специалност:Гръдна хирургия     
ФакултетМедицина     
Първично структурно звеноКатедра по хирургически болести, УС по гръдна хирургия 
Брой места:1     
Публикуван в ДВ, брой/датаДВ бр. 36/16.04.2013 г.   
Кандидати:Доц. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.   
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-135/26.04.2013 г.  Изготвя
Председател1. Проф. д-р Росен  Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургически болести при МУ – ВарнаСтановище
Външен член2.  Проф. д-р Данаил Петров, д.м.н – Началник Клиника по гръдна хирургия -  СБАЛББ  „Св. София“ - гр. София Рецензия
Външен член3. Проф. д-р Тома Пожарлиев, д.м.н. - Началник Клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“ – АД, гр.София Рецензия
Външен член4. Доц. д-р Георги  Сафев, д.м. - Началник втора хирургична клиника - УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - гр. ПловдивРецензия
Външен член5. Проф. д-р Радослав Гайдарски , д.м.н. - МБАЛ „Токуда болница“ – София Становище
Вътрешен член6.  Проф. д-р  Красимир Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ – Варна, Катедра по обща и оперативна хирургия Становище
Външен член7.  Проф. д-р Гено  Киров, д.м.н. – „IV МБАЛ София” – ЕАДСтановище
Резервни членове:      
Външен резервен член:1.  Проф. д-р Енчо Калчев, д.м.н. – МЦ „Проф. Е. Калчев“, к.к. „Албена“ 
Вътрешен резервен член:2.  Доц. д-р Никола Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия при МУ - Варна 
      Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  12.07.2013 г. от 15.30 часа в Заседателна зала, сграда "Ректорат" на МУ - Варна