Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м.

​ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 04.11.2015 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Съдебна медицина"
Факултет: Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 52/10.07.2015 г.
Кандидат:доц. д-р Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-251/04.08.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Севдалин Славов Начев, д.м.н. – УМБАЛ "Св. Иван Рилски" – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Николай Еленков Лазаров, д.м.н. – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология", МУ-СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Петко Иванов Лисаев, д.м. – Ръководител катедра „Съдебна медицина", МУ-Плевен    Рецензия
Външен член Чл.-кор. проф. д-р Йордан Алексиев Йорданов, д.м.н. – Институт по морфология БАН-СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-Варна до 13.06.2014 гСтановище
Външен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. - Ръководител Катедра "Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Ангел Ангелов, д.м.н. – специалист по патоанатомия, гр. Варна 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.12.2015 г. (петък) от 16.00 часа в Заседателна зала (II етаж) на МУ- Варна. ​ ​