Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: „Детска дентална медицина"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Детска дентална медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-236/ 29.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м.- Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при МУ-Варна до 17.07.2012 г.Рецензия
Външен член Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, д.м.н. – Катедра „Детска дентална медицина", ФДМ, при МУ-ПловдивРецензия
Външен член Доц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. - Катедра „Детска дентална медицина", ФДМ при МУ-ПловдивСтановище
Външен член

 Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, д.м. - Катедра „Детска дентална медицина", ФДМ при

МУ-София

Становище
Вътрешен член  Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – Директор на Медицински колеж при МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при МУ-Варна Становище
Вътрешен член Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – ВРИД Ръководител Катедра „Детска дентална медицина" при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м. - Ръководител Катедра „Oрална и лицево-челюстна хирургия", МУ- Варна  
Външен член Доц. д-р Елка Василева Цолова, д.м. – ФДМ-София  
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                     Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2016 г. (сряда) от
                                                     12.00 часа в Семинарна зала 215, ФДМ на МУ - Варна.
  ​ ​