Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Радосвета Стоянова Андреева-Борисова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 30.12.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Научна специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова
Тема на дисертационния труд:"Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие.Необходимост от местопазители"
Научни ръководители: 

 Доц. д-р Ани Белчева, д.м.

 Гл. ас. д-р Христина Арнаутска, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-324/13.11.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м.н. - Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при МУ – Варна до 17.07.2012 г.Рецензия
Външен член

Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, д.м.н. – Катедра „Детска дентална медицина" при

МУ-Пловдив

Рецензия
Вътрешен член

Доц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. - Катедра „Детска дентална медицина" при

МУ-Пловдив

Становище
Външен членДоц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, д.м. – Катедра „Детска дентална медицина" при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. – Ръководител катедра „Детска дентална медицина" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" 
Външен членДоц. д-р Катерина Димитрова Иванова, д.м. – гр. Пловдив 
Автореферат ​​ ​
Заседанието н​а Научното жури ще се проведе на 14.01.2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в аудитория "Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ при МУ - Варна. ​ ​