Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Савина Георгиева Ненчева-Свещарова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
                                                                                                                                                               Дата на публикуване: 07.03.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност:„Хирургична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД"
Кандидат:д-р Савина Георгиева Ненчева-Свещарова
Тема на дисертационния труд:„Приложение на нискоинзитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания"
Научни ръководители: Доц. д-р Цветан Тончев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-32/ 17.02.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" и Декан на Факултет „Дентална медицина" при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, д.м. – Ръководител Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, д.м.н. – Ръководител Катедра „Лицево-челюстна хирургия", Зам.-Декан Международно сътрудничество и проектна дейност при МУ-ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Емил Лефтеров Сарачев, д.м. – Катедра „Орална хирургия", ФДМ при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м. – Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" при МУ-Варна  Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. – Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Боян Стоянов Владимиров, д.м. – Катедра „Лицево-челюстна хирургия" при МУ-Пловдив 
Автореферат ​
               Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.03.2016 г. (понеделник) от 13.00 ч.
                               в аудитория „Доц. д-р     Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ – Варна.
​ ​