Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.07.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност: „Неврология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Нервни болести"
Кандидат: Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.
Тема на дисертационния труд: „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода на болестта"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-132/30.04.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. - МУ – Варна, Ръководител  Катедра „Нервни болести" Становище
Външен член Акад. проф. д-р Екатерина Благоева Титянова, д.м.н. – Началник Клиника по функционална диагностика на нервната система при ВМА, гр. София Рецензия
Външен член Доц. д-р Лиляна Петрова Хавезова, д.м. – доцент по неврология, гр. Варна Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Димитър Миленов Минчев, д.м. – Катедра „Нервни болести" при МУ – Варна до 18.03.2012 г. Рецензия
Външен член Проф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – Медицински център „Кисьови", гр. Варна Становище
Външен член Проф. д-р Николай Пенков Пенков, д.м.н. - Изпълнителен директор на СБАЛ по кардиология, гр. Варна Становище
Вътрешен член Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Зам.-ректор УД при МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Лидия Асенова Коева, д.м.н. – МЦ „Клиника проф. Коеви" - Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.07.2015 г. от 11.00 ч. в III-та аудитория, сграда Ректорат на МУ– Варна. ​ ​