Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Станислава Кателиева Георгиева, д.х.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Научна специалност: „Аналитична химия"
Факултет Фармация
Първично структурно звено Катедра „Химия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 34/ 03.05.2016 г.
Кандидат: гл. ас. Станислава Кателиева Георгиева, д.х.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-276/ 04.07.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д.х.н. Мона Динкова Станчева-Стоянова - Ръководител Катедра „Химия", МУ - ВарнаСтановище
Външен член Проф. Ирина Богданова Караджова, д.х.- Катедра „Аналитична химия", СУ „Кл. Охридски"Рецензия
Външен член Доц. Мария Георгиева Ангелова, д.х. – Катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика", МУ - ПлевенРецензия
Външен член Проф. д.х.н. Веселина Георгиева Гаджева - Катедра „Медицинска химия и биохимия", Тракийски университет - Стара ЗагораСтановище
Външен член  Доц. Иглика Тотева Узунова, д.х. – Катедра „Стокознание", Икомически университет – Варна Становище
Външен член Доц. инж. Розалина Златева Чутуркова - Катедра „Екология и опазване на околната среда", Технически университет – ВарнаСтановище
Вътрешен член Доц. Любомир Евстатиев Македонски, д.х. - Катедра „Химия", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Румяна Цолева Черкезова, д.х. – Ръководител Катедра „Медико-биологични науки", МУ – Варна  
Външен член Проф. Ангелина Милчева Стоянова, д.х. - Катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика", МУ – Плевен  
Резюмета на научните трудове ​ ​
                                                            Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.09.2016 г.
                                                         (понеделник) от 14.00 часа в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​