Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Научна специалност: „Дентална имплантология"
Факултет: Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 18/ 08.03.2016 г.
Кандидат: Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-75/ 17.03.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. - ВрИД Ръководител Катедра „Детска дентална медицина", ФДМ-Варна  Становище
Външен член Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н - гр. София Рецензия
Външен член Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. - гр. Пловдив Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 г. Рецензия
Външен член  Проф. д-р Елка Вакрилова Попова, д.м. - Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица", ФДМ-Пловдив  Становище
Външен член

 Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ-София

 

 Становище
Вътрешен член Доц. д-р Илиана Павлова Йончева-Недкова, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина", МУ - Варна до 01.11.2011 г.  Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м. – Ръководител УС по Орална хирургия към Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика" при МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. - Катедра „Образна диагностика", ФДМ-София  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.07.2016 г. (вторник) от 11.00 ч.
в аудитория „Доц. Димитър Клисаров", Факултет „Дентална медицина"
на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна.
​ ​