Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Светлана Пенева Ангелова, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
Структурно звено Медицински колеж- Варна
Първично звено УС „Зъботехник"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат:Светлана Пенева Ангелова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-299/ 02.08.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", Зам.-декан по научна дейност, кариерно развитие и международни отношения при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м.н. – Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан  Иванов Сиромашки, д.м. - МУ – ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. – Изпълнителен директор на Антидопингов контрол – гр. София Становище
Вътрешен член Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина" при МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен член

Доц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ-Варна

 

Становище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра „Зравни грижи" при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. инж. Цанка Димитрова Дикова, доктор - Зам.-декан УД, ФДМ при МУ - Варна 
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – Катедра ,,Здравни грижи" при Русенски университет  „Ангел Кънчев" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.10.2016 г. (сряда)
от 13.00 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна.
​ ​