Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.09.2016 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Кардиология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Вътрешни болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 42/ 03.06.2016 г.
Кандидат: доц. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-272/ 19.07.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", при МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Федя Петров Николов, д.м.н. – Ръководител Първа катедра по вътрешни болести, Началник на кардиологична клиника при МУ-ПловдивРецензия
Външен член Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, д.м.н. – Началник Отделение по инвазивна кардиология в УМБАЛ „Св. Екатерина" – гр. София Рецензия
Външен член Проф. д-р Христо Благоев Цеков, д.м.н. – Клиника по вътрешни болести, ПОКБ „Св. Анна" – гр. ВарнаСтановище
Външен член  Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, д.м. –  УМБАЛ „Св. Анна" – гр. София Становище
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Пенев Пенев, д.м. – Първа клиника по кардиология, ИКО МБАЛ „Св.Марина" ЕАД – гр. Варна Становище
Вътрешен член Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. – Катедра „Хирургически болести", УС „Сърдечно-съдова хирургия" при МУ-Варна  Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. - Катедра  „Вътрешни болести", УС „Кардиология и ревматология", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Снежана Томова Тишева, д.м.н. – Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология", МУ-Плевен  
Резюмета на научните трудове
                                           Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.10.2016 г.
                                         (четвъртък) от 13.00 часа в Заседателна зала (II-ри етаж)
                                                                        на Медицински университет - Варна.
  ​ ​