Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Тамара Ангелова Цветкова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.07.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Тамара Ангелова Цветкова
Тема на дисертационния труд:„Значение на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години"
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-207/26.06.2015 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стоянка Цвяткова Попова-Желева, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. Георги Велков Колев, д.и.н. – Kатедра „Социална работа" при МУ „Епископ Константин Преславски", гр. ШуменРецензия
Външен член

 Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Обществено здравеопазване 99",

гр. Варна

Рецензия
Външен член Доц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – Катедра „Здравни грижи" при Русенски университет „Ангел Кънчев", гр. РусеСтановище
Вътрешен член Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Ръководител Катедра „Здравни грижи" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м. – Ръководител УС „Рехабилитатор" при МК на МУ-Варна 
Външен членДоц. Макрета Тодорова Драганова, д.м. – Катедра „Обществено-здравни грижи" при МУ-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.07.2015 г. (четвъртък) от 16.00 ч.
в 106-та зала на Медицински колеж при МУ-Варна. ​ ​