Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ас. Татяна Георгиева Христова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.07.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Химически науки
Научна специалност:„Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Факултет  Дентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Медико-биологични науки"
Кандидат:ас. Татяна Георгиева Христова
Тема на дисертационния труд: „Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност"   
Научни ръководители: 

Доц. Румяна Черкезова, д.х.

Проф. Кольо Троев, д.х.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-206/ 13.06.2016 г.Изготвя
Председател Доц. Румяна Цолева Черкезова, д.х. - Ръководител Катедра „Медико-биологични науки", ФДМ при МУ-Варна Становище
Външен член Проф. Добромир Димитров Енчев, д.х.н. - Катедра "Органична химия и технология", Факултет по природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски"Рецензия
Външен член Проф. Валерий Христов Христов, д.х.н. - Катедра по „Органична химия и технология", Факултет по природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски"  Рецензия
Външен член Доц. Ивайло Кънчев Иванов, д.х. - Катедра "Органична химия и технология", Факултет по природни науки, ШУ „Епископ Константи н преславски"Становище
Вътрешен член Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. - Ръководител Катедра „Предклинична и клинична фармакология" при МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. - Ръководител Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт" при МУ-Варна    
Външен член Доц. д-р Николай Георгиев Василев - Институт по Органична химия с център по Фитохимия при БАН  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.07.2016 г. /четвъртък/ от 16:00 ч.
в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров"  на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна. ​ ​