Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Татяна Георгиева Радева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.05.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Медицинска психология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат: Д-р Татяна Георгиева Радева
Тема на дисертационния труд:„Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство"
Научни ръководители: 

 Доц. д-р Христо Кожухаров, д.м.

 Доц. д-р Красимир Иванов, д.пс.

Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-84/ 28.03.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ – Варна Становище
Външен член Доц. д-р Павлина Петкова Дамянова, д.м. – Катедра „Психология" при ВСУ - ВарнаРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" към МУ – Варна Рецензия
Външен член Проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – Катедра „Психология", Зам.-ректор УД на ВСУ – Варна Становище
Външен член Проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова – Катедра „Психология", Ректор на ВСУ - Варна  Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Иван Стоянов Александров, д.пс. – Ръководител Катедра „Здравни грижи" към Филиал Сливен на МУ –Варна  
Външен член Доц. Даниела Иванова Карагяурова, д.пс. – Ръководител Катедра „Психология" при ВСУ – Варна  
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.06.2016 г. (петък) от 11.30 часа
в аудитория „Проф. Владимир Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна.
​ ​