Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.

 

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"​ ​ ​
​   Дата на публикуване: 23.06.2016 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност: „Хирургична стоматология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Oрална и лицево-челюстна хирургия"
Кандидат:доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-180/18.05.2016 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при ФДМ – ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н – гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – гр. ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. – Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 гРецензия
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. – Катедра „Протетична дентална медицина" при ФДМ- СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – Катедра „Образна диагностика", ФДМ-СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Марио Петров Милков, д.м. - Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия" при ФДМ- Варна  Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. - Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", ФДМ-Варна 
Външен членДоц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, д.м. - Катедра „Орална хирургия" при ФДМ- Пловдив  
Автореферат​ ​ ​
Заседаниет​о на Научното жури ще се проведе на 12.07.2016 г. от 12.00 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна. ​ ​