Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Стефанка Петкова Томчева

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​ ​
   Дата на публикуване: 15.01.2015 г.
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Научна специалност:„Медицинска психология"
Факултет   Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:Стефанка Петкова Томчева
Тема на дисертационния труд:„Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище"
Научни ръководители: 

Проф. Иванка Бончева, д.пс.

Доц. д-р Мариана Арнаудова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-​109-10/05.01.2015 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. - Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Зам.-ректор КНС, МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. Павлина Петкова Дамянова, д.м. – Клиничен психолог, ВСУ „Черноризец храбър", гр. Варна Рецензия
Външен членПроф. Красимир Марков Марков, д.пс. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"Становище
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. - ВСУ „Черноризец храбър", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ-Варна 
Външен членДоц. Красимир Кръстев Иванов, д.пс. – ВСУ „Черноризец храбър", гр. Варна 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 29.01.2015 г. от 11.30 ч. в аудитория "Проф. Владимир Иванов" на МУ – Варна. ​ ​​​